A Guide to Lifestyles Network Marketing – Step 1 Customer Base

Dear new Member/Distributor,

You have made your first step in building a successful business with Lifestyles. As such, it is an honour to send out this note of congratulations to you on your decision. We look forward to giving you the support you need on your journey to the top as you build, and grow a prosperous Lifestyles business and live better every day.

YOUR NEXT STEP TO SUCCESS

Now that you have joined the rank of a 20% Distributor you are now eligible for a promotion as a Direct Distributor. To qualify you need the following:

 • Personal Group Volume of 1,400 points
 • Concentrate now at building a intra herbal juice customer base network in you area ( and we will help You with international network):

Why?

Customers are the lifeblood of your Lifestyles  Intra business, and that’s why I highly recommend you get good at finding, getting, and keeping customers.

TIP.

If Your enrol new Member and he is a new one – You will receive 8% Fast Track Bonus and 10-20% wholesale Bonus!!!

Remember.

“It ALL starts with a DECISION . “

Success in MLM starts with s DECISION to succeed. Most never make a decision. They instead, make a choice to TRY the business. That is how the average think and engage this MLM business. Make a Decision to Succeed- and you will.

Do You have the Vision?

“Your Heart MUST be Connected to the Vision you have. ”

Your HEART is the REAL POWER in MLM Success. It must be connected to the Dream that you have for your business. You can do anything you want in MLM that you set your mind to, as long as it is Powered by the HEART! People will hear your words, but FEEL your heart. Connect it to the Dream.

Do You have a questions?

Please contact sponsor or us, and learn how you can achieve the next level of success.

Congratulations again on your promotion!

Sincerely,

Tomas Ing. Cincala & Regina Cincala, NMD UPLINE

DISTRIBUTOR ID: 12499042, Tomas Ing.Cincala

DISTRIBUTOR ID: 13980442, Regina Cincalova

The Global Intra Team

indepdistrib

Skype: cincala1

Tell Us how we can help You? We are grateful for the pleasure of serving you and meeting your Intra needs. Please use the Contact Form below for any questions you might have regarding Lifestyles products, we’ll respond to your e-mail within 24 hours!

 

  Your Name and Telephone*:

  Your Email*:

  Your Mobile*:

  Your Address*:

  Your question:

  Lifestyles and Lifestyles Independent Distributors are committed to respecting your privacy and safeguarding your personal information when accessing www.intra-lifestyles.eu and/or any associated affiliate sites from Lifestyles and Lifestyles Independent Distributors. Read more at https://www.intra-lifestyles.eu/online-privacy-statement/ .

  Join The Global Intra Team Right Now!

  Join_Now_ENG_Btn

  BLOG GRUBERTEAM

  PORADNA KLUBU GRUBERTEAM – TIPY A RADY.

  Vítáme Vás v klubu Gruberteam. 

  Velice si vážíme vašeho času a zájmu o náš klub.

  Připravili jsme pro Vás úvodem několik tipů, odkazů a informací, které sami v klubu využíváme pro další  studium, osobní rozvoj a inspiraci.

  Přejeme vám mnoho úspěchů a hodně šťastných rozhodnutí!

  S přátelskými pozdravy

  David Gruber a Tomáš Činčala, zakladatelé klubu

  Těm, kteří v minulých letech (měsících) absolvovali některý z kurzů Davida Grubera, případně četli jeho knihy a rádi by svoji praxi/nastudovanou vědu osvěžili a doplnili o nové informace a nové techniky, nabízíme tuto poradnu. Je určena také těm, kteří absolvovali třídenní kurz Racionální čtení a rychločtení, dvoudenní semináře Koncentrace–paměť–tvořivost a další kurzy. Vždy, před tím, než se rozhodnete investovat do dalšího vzdělání,  je dobrá konzultace s odborným lektorem.

  Čím se liší seriózní věda od nahodilého shluku dojmů?

  Napsal David Gruber.

  Věda je systém, má svou klasifikační soustavu a položky a způsob zařazování těchto položek do tohoto systému.

  Příklady:

  Biologie:

  Shluk nahodilých dojmů: někdo pozoruje, zkoumá, chová pěstuje nějaké jednotlivé rostliny či zvířátka

  Věda: Existují dvě hlavní říše (živočišná říše, rostlinná říše), a v každé je hierarchický systém kmen – třída – řád – čeleď- rod – druh. Každá rostlina, každý živočich tam někam přesně patří, žádný nemůže stát mimo systém. Příklad – kachna divoká: říše – živočichové, třída – strunatci (obratlovci), řád – vrubozobí, čeleď – kachnovití, rod – kachna, druh – kachna divoká.

  Chemie:

  Shluk nahodilých dojmů: někdo pozoruje a zkoumá chemické látky a člení si je amatérsky pro sebe podle barev, povrchu, skupenství a dalších jednotlivostí (láme se – ohýbá se, hoří – nehoří, smrdí – nesmrdí, lehká – těžká, tvrdá – měkká atp.)

  Věda: Mendělejevova periodická soustava prvků: Například vodík: atomové číslo = 1, hmotové číslo = 1; deuterium: atomové číslo = 1 (tj. izotop vodíku), hmotové číslo = 2, železo: atomové číslo = 26, hmotové číslo = cca 56. Vše je odvozeno hlavně od počtu protonů a neutronů v jádře atomu daného prvku. Žádný prvek, žádná sloučenina, žádná částice hmoty nemůže stát mimo tuto soustavu.

  Historie:

  Shluk nahodilých dojmů: nějaká dávná válka, román z doby starého Říma, nějaká jednotlivá bitva druhé světové války, Velká francouzská revoluce, Zlatá bula sicilská atp.

  Věda: Prahory – starohory – prvohory – druhohory –  třetihory – čtvrtohory. A v rámci prvohor dále: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon. perm. A v rámci druhohor dále: Trias, jura, křída. A v našem čtvrtohorním období: pravěk, doby kamenné starší, střední, mladší a pozdní, doba bronzová, doba železná. A historicky nedávno: starověk – středověk- novověk – moderní doba. Nic z toho, co se na zemi a v lidském rodu historicky událo, nemůže být mimo tyto časové periody, mimo tyto pojmy. Tedy opět – systém!

  Fyzika:

  Shluk nahodilých dojmů: nahodilé pokusy s elektřinou, s mechanickými nástroji, se zvukem, s lupou nebo brýlemi, s tlakem vzduchu či vody…

  Věda: Podvědy jako kinematika, mechanika, termika, akustika, optika, elektřina a magnetismus, atomová fyzika, relativistická fyzika molekulová fyzika, statistická fyzika,astrofyzika… opět jde o systém; každý fyzikálně jev po některý z těchto podoborů patří, žádný nemůže stát mimo ně.

  Psychologie:

  Shluk nahodilých dojmů: Sledujeme nějaký film o mezilidských vztazích, detektivku, drama, řešíme konkrétní jednotlivý manželský spor, povídáme si o jedné konkrétní zamilovanosti nebo rozchodu…

  Věda:  Biologická psychologieklinická psychologieobecná psychologiepsychologie osobnosti, psychologie práce, sociální psychologie, psychologie výchovy, pedagogická psychologie, vývojová psychologie, matrimoniologie…

  Dalo by se ještě pokračovat. Cílem tohoto textu je však ukázat rozdíl „shluku nahodilých dojmů“ a vědy“ v oblasti beneopedie, dříve v oblasti technik duševní práce.

  Beneopedie:

  Shluk nahodilých dojmů: Různé knihy, často provenience USA, z oblasti manažerských komunikačních technik, zvládání konfliktu, skoncování s prokrastinaci, vedení porad, asertivity, motivování, leadershipu, dosahování úspěchu v podnikání apod. Nahodilé názvosloví jako „soft skills“, „transferable skills“, „personal development“ (česky měkké dovednosti, přenositelné dovednosti, osobní rozvoj). Vše v předgrubrovské éře do roku 1984 a do Gruberovy vědecké práce Techniky duševní práce jako složka dovednosti samostatně studovat, kterou ohájil před univerzitní zkušební komisí filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc v září 1984.

  Věda: Klasifikačním systémem je koloběh informací v životě člověka. Má tři fáze: příjem – uchování a zpracování – výdej. Položkami jsou jednotlivé techniky duševní práce, které jdou do klasifikačního systému zařadit obdobně jako třeba výše kachna divoká nebo vodík či železo.

  Typický příjem informací: racionální čtení, příjem mimoslovního sdělování, inteligentní vnímání obecně.

  Typické uchování informací: Paměťové dovednosti, vedení diářových záznamů s termínovaností, prioritami apod.

  Typické zpracování informací: Správné logické myšlení, kreativita.

  Typický výdej informací: Prezentační dovednosti, formální i obsahová rétorika.

  Typický příklad smíšení všech tří fází: Vyjednávání, zvládání řečnických triků, emotion management,  osobní informační systém neboli time management – tam všude se kombinuje a v krátkých úsecích střídá příjem, zpracování, uchování i výdej informací; to či ono může v určitých fázích převládat.

  Vědecké názvosloví: Široce se rozšířil a proslavil se Gruberův pojem „techniky duševní práce“, který ovšem neodpovídal zvyklostem tvorby názvů věd. Gruber to opravil novým názvem beneopedie, uvedeným ve známost průkopnickým dílem Time management, 3. vydání, vydal Management Press Praha 2009, na trh uvedl křtem doc. ing. Jiří Schwarz, CSc., tehdy děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha a člen NERV (Národní ekonomická rada vlády České republiky).

  Definice této vědy: Beneopedie je věda, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít.

  Předmět této vědy: Duševní práce, čili cílevědomá činnost v psychické oblasti.

  Metodika: Multimetody neboli psychovzorce. Zde se objevuje další znak, který odlišuje vědu od shluku – a tím je matematický aparát. Závislosti veličin neplatí tak striktně stoprocentně jako v čisté matematice, ale zde opět přichází ke slovu další exaktní disciplína – teorie pravděpodobnosti a statistiky.

  Položky této vědy: Jednotlivé techniky, pojaté didakticky, tedy výukově, výcvikově: Jak racionálně číst, jak vést diářový systém, jak dobře mluvit, jak dobře psát, jak dobře číst mimoslovní sdělování, jak dobře aktivně používat mimoslovní sdělování, jak zvládnout prokrastinaci, jak dosahovat životních cílů obecně, jak efektivně studovat (zejména cizí jazyky), jak hospodařit s časem, jak zvládat negativní emoce, jak dobře komunikovat ve věcných situacích.

  Podvědy: Cogitopedie, perceptopedie, expresopedie, temporopedie, lingvopedie, motivopedie, konfliktopedie, rétoropedie, fokusopedie a desítky dalších.(Viz kniha Time management zmíněná výše plus její čtvrté vydání publikované ve společnosti Albartos Media roku 2017.)

  Balíky praktického know-how, odpovídající těmto podvědám:Thinking management, perception management,expression management, language management,motivation management, conflict management, rhetorics management, cocentration management a jiné managementy.

  Název beneopedie, popř. i název „techniky duševní práce“ je výstižnější, přesnější než třeba „soft skills“ nebo „personal development“. To, co se v anglicky hovořícím zahraničí rozumí pod pojmem soft skills, nezahrnuje oblast dovedností ve sportu, kultuře, zábavě, ale pouze v „čisté“ práci, v „čistém“ podnikání – tedy v jejich užším slova smyslu. (Poznámka: Umění, sport, zábava, volnočasové aktivity – tyto oblasti jistě též mohou být pro část lidí tvrdou cílevědomou prací a podnikáním, avšak toto není jejich primární znak.

  Pojmy „soft skills“ nebo „personal development“ tedy nedávají jasně najevo ten fakt, že nezahrnují sport, umění, zábavu. Kdežto pojem „techniky duševní práce“ (= nově beneopedie, se svou definicí) to najevo dává. Je tedy přesnější, výstižnější, beneopedie pak seriozně vědecká.

  Rychločtení – stručný efektivní jednodenní trénink

  EL SECRETO DE LOS TRIUNFADORES – PIDE LO MAXIMO

  Haga clic para obtener una muestra gratis